Levenstestament

Home » Nieuws » Levenstestament

Veel mensen hebben geen testament waarin hun nalatenschap bij overlijden vastligt. Wanneer er geen testament is, treedt het wettelijk erfrecht in werking. Dat kan diverse ongewenste gevolgen hebben. Eén ervan is dat het vermogen van een overleden samenwonende partner bij het ontbreken van een testament naar diens familie gaat en dus niet naar de partner. Dit kan bijvoorbeeld bij een gezamenlijk huis de consequentie hebben van het gedwongen verkopen van het huis. Ook belangrijk is dat erfbelasting bespaard wordt door te kiezen voor het opstellen van een testament. Met een testament neem je zelf de regie.

Nog vaker komt het voor dat een levenstestament ontbreekt. Hierin worden regelingen getroffen voor onvoorziene gebeurtenissen  na een ongeval, operatie of ziekte waarna iemand niet zelf zijn of haar zaken kan regelen.
Vaak stellen mensen het treffen van een adequate regeling uit, omdat het als moeilijk wordt ervaren hierover na te denken of uit onwetendheid. Het kan lastig zijn om over zaken te spreken wie wat in welke situatie doet. Dat heeft alles met betrokkenheid van de naasten te maken. Nog moeilijker is het de betrokkenen te laten gissen wat de persoon in kwestie zou hebben gewild. Daarnaast zijn omstandigheden aan verandering onderhevig zoals bijvoorbeeld scheiden of overlijden van naasten.

Het is dan ook belangrijk vast te leggen wat er moet gebeuren bij (wils)onbekwaamheid en te weten welke doelstellingen er zijn. Voordeel van goed regelen is dat de persoon in kwestie zelf zeggenschap heeft en de naasten weten hoe de opsteller het wilde zien. Dit verkleint de kans op conflicten of onrealistische verwachtingen.

Ondernemers hebben daarbij een bijzondere positie. Hierbij moeten zowel de zakelijke als de privézaken worden geregeld. Wie krijgen volmacht namens de ondernemer te handelen? Is dat de zakelijk partner of collega, dan krijgt die volledig grip op de onderneming. Is dat niet de bedoeling, dan kan met een bestuurdersvolmacht iemand anders als bestuurder worden aangewezen. De statuten moeten daarbij passen. Het is dus zaak voor een goed evenwicht de volmachten op elkaar af te stemmen.

Meestal krijgen we geen waarschuwing vooraf, dus is het zaak nu in actie te komen. Daarbij is een financieel planner of notaris behulpzaam.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op. Telefoon: 058-2661664 of e-mail: info@geldplanadvies.nl.